Kemppi

Juridisk meddelelse

Brukervilkår for Kemppis nettsider

Alle som åpner og bruker Kemppis nettsider forplikter seg til å etterleve disse brukervilkårene. I disse brukervilkårene menes med "Kemppi" alle selskaper i Kemppi-konsernet og Kemppi-konsernets samarbeidsbedrifter. Det er ikke tillatt å bruke nettsidene uten å godta brukervilkårene.

© Opphavsrett Kemppi Oy 2018. Med enerett til innholdet på nettsidene.

Opphavsretten til innholdet på disse nettsidene (i det følgende kalt "sider"), inkludert tekst, bilder, videoer, dokumenter og oppsett på sidene, tilhører Kemppi. Kemppi har enerett, med mindre rettigheter uttrykkelig overdras i disse vilkårene. Enhver form for kopiering, overføring, spredning eller lagring av innholdet på sidene, eller deler av innholdet, er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kemppi, med unntak for punktene angitt i disse brukervilkårene.

Kemppis nettsider kan vises og undersøkes ved bruk av en datamaskin (eller en tilsvarende enhet), og deler av dem kan skrives ut til brukerens personlige bruk. Spredning av innholdet på sidene, også deler av dette, er forbudt, med mindre Kemppi har gitt et eget skriftlig eller funksjonelt samtykke. Egne brukervilkår kan gjøres gjeldene for enkeltdokumenter på Kemppis nettsider. I slike tilfeller kan spesielle vilkår som disse også gjelde for disse dokumentene.

Bruk av sidene og informasjonen på dem er tillatt for private, ikke kommersielle formål. Det er tillatt å bruke pressemeldinger og andre dokumenter ment for offentligheten i offentlig kommunikasjon, så fremt informasjonskilden oppgis ved bruk.

Kemppis nettsider og innholdet på dem er en tjeneste til brukerne av Kemppis sider. Kemppis nettsider publiseres "som de er". Selv om Kemppi legger vekt på å sikre at informasjonen er korrekt og oppdatert, kan informasjonen inneholde utilsiktede tekniske og faktiske feil eller typografiske feil. Kemppi gir ingen garanti for at sidene kan brukes uten avbrudd eller feil. Hvis du oppdager feil, ber vi deg melde fra til Kemppi om dette på adressen [email protected]. Kemppi forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sidene eller begrense tilgangen til dem når som helst.

KEMPPI ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE TAP ELLER SKADER ELLER TAP AV INNTEKT SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER AVBRUDD I BRUK AV SIDENE, SELV OM KEMPPI ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP ELLER SKADER.

KEMPPI GIR INGEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT GARANTI FOR AT SIDENE (INKLUDERT TREDJEPARTSSIDER SOM DET LENKES TIL FRA SIDENE) ELLER SERVEREN SOM LEVERER DEM, IKKE INNEHOLDER SKADELIGE KOMPONENTER, FOR EKSEMPEL VIRUS, ANDRE TILSVARENDE SKADELIGE PROGRAMMER ELLER ANDRE SLIKE FEIL.

KEMPPI ER JURIDISK ANSVARLIG I HENHOLD TIL OBLIGATORISKE BESTEMMELSER I FINSK LOV.

Kemppis nettsider kan ha lenker til sider som eies eller vedlikeholdes av tredjeparter. Når du åpner til slike sider, må du gjøre deg kjent med og samtykke i eventuelle brukervilkår for disse sidene før du begynner å bruke dem. Når du åpner sider det lenkes til, godtar du også at disse sidene ikke er under Kemppis kontroll, og at Kemppi ikke har mulighet til å påvirke innholdet til materialet som er opprettet eller publisert. Kemppi påtar seg ikke noe ansvar for materiale som finnes på sidene til en tredjepart. Oppføring av en lenke til en tredjepart utenfor Kemppi på Kemppis sider betyr ikke at Kemppi på noen måte støtter, reklamerer for eller markedsfører sidene det gjelder, eller produktene eller tjenestene som nevnes på disse.

Når du sender materiale til Kemppis server, for eksempel via e-post eller Kemppis nettsider, godtar og bekrefter du at

  • materialet du sender, ikke er ulovlig eller på annen måte ikke egner seg for publisering
  • du før du sender har iverksatt rimelige forhåndsregler for påvise og fjerne eventuelle virus, andre infeksjoner eller skadelige egenskaper materialet måtte inneholde
  • materialet eies av deg og du har en ubegrenset rett til å gi det til Kemppi, og at Kemppi kan publisere materialet gratis og/eller inkludere materialet eller deler av det i sine egne produkter, uten ansvar eller betalingsansvar
  • du ikke sender krav til Kemppi på grunnlag på materialet du sender inn, og du forplikter deg til å kompensere Kemppi for kostnader som eventuelt oppstår fra søksmål en tredjepart eventuelt innleder som følge av materialet du har sendt inn 
  • Kemppi kontrollerer ikke innholdet i materialet sendt av brukere av sidene, de påtar seg heller ikke noe ansvar for det. 
  • Kemppi kan når som helst etter eget skjønn fjerne materiale sendt av brukere fra sidene sine. 
  • "Kemppi" og navnene på produktene som selskapet produserer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Kemppi Oy. Andre navn som nevnes, kan være beskyttede varemerker tilhørende sine eiere. Tilgang til sidene skal på ingen måte tolkes, direkte eller på annen måte, som at det gis lisens eller andre brukerrettigheter til et varemerke presentert på sidene, med mindre det er gitt skriftlig samtykke fra Kemppi eller tredjeparten på forhånd.

Opphavsrett© Kemppi Oy 2018. Med enerett.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner