Etiske retningslinjer

Kemppis etiske retningslinjer omfatter de viktigste prinsippene for hvordan vi alle skal opptre overalt, både personlig og som bedrift.

Et budskap fra ledelsen

Ved å opptre ansvarlig sikrer vi at kundene og samarbeidspartnerne våre ser på oss som en pålitelig partner. Ved å handle i samsvar med prinsippene våre skaper vi tillit. Hver eneste Kemppi-ansatt spiller en viktig rolle når det gjelder å skape tillit og bygge en sterk kultur.

Arbeidet vårt og avgjørelsene våre styres av Kemppis verdier: mennesker, mot, integritet og suksess, så vel som disse etiske retningslinjene. Alle Kemppi-ansatte skal kjenne til de etiske retningslinjene uavhengig av jobb eller stilling, og de skal også handle i tråd med dem. Vi følger loven, og vi er ærlige og viser respekt. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og reagerer på alle former for uønsket atferd.

Vi krever at alle Kemppis leverandører og partnere forplikter seg til de etiske retningslinjene for leverandører, og vi sikrer at de handler i tråd med de etiske retningslinjene våre. De etiske retningslinjene for leverandører utgjør en del av Kemppis generelle vilkår.

 

Etiske retningslinjer

Introduksjon

Kemppis etiske retningslinjer omfatter de viktigste prinsippene for hvordan vi alle skal opptre overalt, både personlig og som bedrift. De fungerer som rettledning for virksomheten vår og omfatter alle prinsippene som alle Kemppi-ansatte i hele organisasjonen skal følge. De definerer også hvordan vi håndterer forholdet vårt til kunder, forretningspartnere, ansatte og andre interessenter. De forteller interessenter og lokalsamfunn der vi driver virksomhet, hvem vi er og hvordan vi arbeider.

Det er alles ansvar å sikre at de forstår hvordan de etiske retningslinjene gjelder for deres eget arbeid, og handle i tråd med dette. Hvis du har spørsmål om noen av emnene som disse etiske retningslinjene dekker, ber vi deg ta kontakt med arbeidslederen din eller et medlem av det globale lederteamet.

De etiske retningslinjene våre er basert på verdiene våre: mennesker, mot, integritet og suksess. De etiske retningslinjene gjør verdiene våre til en konkret bestanddel av den daglige virksomheten vår og beslutningene vi treffer.

 

Kemppis verdier

Kemppis verdier er som følger:

 • Mennesker. Vi er et teknologiselskap drevet av mennesker. For å lykkes må vi som team samarbeide, og vi må alltid finne glede i arbeidet! Et sterkt verdigrunnlag er avgjørende for at vi skal oppnå suksess.
 • Mot. For å være en ledende bedrift må vi våge å stille spørsmål ved den eksisterende praksisen vår og kunne forsøke nye og ukjente ting. Vi lærer av fortiden for å skape en bedre fremtid. Vi har mot til å si det vi mener, og ta på oss utfordringer som virker umulige.
 • Integritet. Vi handler alltid med integritet, og vi holder det vi lover. For oss betyr integritet ansvarlighet, kontinuitet og ærlighet overfor alle interessenter. Vi handler i samsvar med strenge etiske standarder og prinsippene for bærekraft.
 • Suksess. Utfordrende mål og viljen til å skape resultater motiverer oss til å yte vårt beste. Vi gjør alt vi kan for å bidra til at kundene våre skal lykkes. Ønsket om suksess og vekst inspirerer oss til å oppnå enda bedre resultater.

 

Bærekraft

Bærekraft står sentralt i virksomheten vår. Virksomheten vår styres i tråd med ISO9001-standarden. En etisk kultur og riktig opptreden er en del av den daglige virksomheten vår. Etisk kultur og bærekraft bidrar også til å differensiere bedriften vår i globale markeder. Ved å handle på riktig måte kan vi styrke interessenters tillit til oss, bygge langsiktige partnerskap, skape verdier for aksjonærene våre og forbli en attraktiv arbeidsgiver.

 • Vi overholder lover og retningslinjer for etisk forretningspraksis. Vi handler alltid i samsvar med lover og regelverk som gjelder for virksomheten vår. I tillegg til gjeldende lovgivning handler vi også i tråd med generelt aksepterte etiske standarder. Vi forventer også at forretningspartnere og leverandører deler og overholder de samme etiske standardene.
 • Vi respekterer personvernet. Vi respekterer retten til privatliv og beskyttelse av personopplysninger, enten det dreier seg om personopplysninger knyttet til ansatte, forretningspartnere, jobbsøkere eller kunder. Vi samler inn, behandler og lagrer personopplysninger bare til formålene som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Alle som jobber for Kemppi, har ansvar for implementeringen av databeskyttelse hos Kemppi.
 • Vi tolererer ikke diskriminering eller trakassering, og vi behandler mennesker med respekt. Vi sørger for et arbeidsmiljø der mennesker blir verdsatt og behandlet med respekt. Vi diskriminerer ikke mot ansatte eller jobbsøkere, og vi behandler dem heller ikke urettferdig når det gjelder ansettelser, opplæring, rekruttering, forfremmelser, lønn og kompensasjon eller andre aspekter ved arbeidsforholdet. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering, mobbing og annen truende oppførsel. Vi verken benytter eller støtter barnearbeid eller tvangsarbeid.
 • Vi streber etter å gi våre ansatte et arbeidsmiljø som er fritt for trakassering og annen støtende eller respektløs oppførsel. Trakassering er enhver uønsket verbal, visuell eller fysisk aktivitet eller annen aktivitet som skaper et utrygt, støtende eller fiendtlig arbeidsmiljø.
 • Vi støtter sikkerhet og trivsel på jobben. Vi går aldri på akkord med sikkerheten til våre ansatte. Vi sørger for at de ansatte har et trygt arbeidsmiljø som understøtter helse og trivsel. Vi har alle ansvar for å fremme sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen. Dette oppnår vi best ved å følge felles retningslinjer og raskt rapportere eventuelle sikkerhetshendelser. I tillegg til fysisk sikkerhet ønsker vi å fremme de ansattes mentale velvære og helse.
 • Vi verdsetter mangfold. Etter vårt syn består mangfold av de enkelte egenskapene ved hver person: personlighet, livsstil, arbeidserfaring, etnisk opprinnelse, seksuell legning, religion, kjønn, alder, nasjonalitet, ferdigheter og andre egenskaper. Vi streber etter å fremme mangfold i rekrutteringen vår og når vi utvikler og engasjerer de ansatte på alle nivåer i organisasjonen. Vi streber etter å sikre et inkluderende arbeidsmiljø der individuelle egenskaper verdsettes som styrker.
 • Vi respekterer de ansattes organisasjonsfrihet. Vi respekterer de ansattes rett til å være medlem av og bidra til foreninger i henhold til gjeldende lovverk.

 

Ansvarlige beslutninger

Ledelsen og de ansatte må ta ansvar for valgene de tar. Personlig interesse skal aldri settes foran Kemppi. Suksessen vår avhenger av omdømmet vårt, og det er alles ansvar å ta vare på det. Ved å opptre på en åpen og respektfull måte sikrer vi at vi forblir en ledende produsent innen lysbuesveising og kan levere hele utvalget vårt av avanserte produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk, enten det er industrielle sveisebedrifter eller uavhengige kontraktører, med en tilnærming som verdsettes av partnere, investorer og ansatte.

Vi godtar eller tilbyr ikke bestikkelser. Når vi gir gaver og viser gjestfrihet, skjer dette alltid på grunnlag av et klart forretningsmål. Gavene har en rimelig verdi og er tilpasset forretningsforholdets art. Ansatte må ikke gi eller motta gaver eller andre fordeler som kan påvirke forretningsbeslutninger eller ha betydelig personlig eller økonomisk verdi. 

Vi unngår interessekonflikter, og alle beslutninger og transaksjoner må gjøres i selskapets beste interesse. Avgjørelser skal ikke treffes på grunnlag av individuelle interesser. Vi behandler venner og familie som alle andre forretningspartnere, og våre personlige forhold skal ikke påvirke beslutningene våre. Vi må identifisere og unngå interessekonflikter og avstå fra å ta beslutninger som innebærer eller kan innebære en interessekonflikt. Vi rapporterer umiddelbart alle forhold som kan oppfattes som en interessekonflikt, til en arbeidsleder og løser saken i selskapets beste interesse.

Kemppi har nulltoleranse for korrupsjon. Selskapet overholder alle relevante antikorrupsjonslover i alle jurisdiksjoner der det driver virksomhet.

Vi forplikter oss til rettferdig konkurranse, noe som betyr at vi konkurrerer på en ærlig og rettferdig måte i samsvar med gjeldende lover. Alle våre ansatte må overholde loven, innbefattet konkurranselovgivning, forskrifter og interne retningslinjer. Vi respekterer åndsverk og konfidensiell informasjon.

 

Ansvar overfor aksjonærene

Ved å opptre ansvarlig beskytter vi aksjonærenes verdier. Alle Kemppi-ansatte har ansvar for å respektere selskapets informasjon, immaterielle rettigheter og eiendeler slik at selskapet kan forbli et pålitelig investeringsobjekt.

Vi beskytter selskapets eiendeler mot tyveri, misbruk, tap og skader. Selskapets eiendeler omfatter fysiske eiendeler som utstyr, maskiner, lokaler, råvarer, komponenter, ferdige produkter, kjøretøy og andre eiendeler. Selskapets eiendeler omfatter også immaterielle aktiva som konfidensiell informasjon, immaterielle rettigheter (patenter og varemerker) og informasjonssystemer. Vi behandler informasjon som er gitt oss av kunder, leverandører og andre interessenter, på samme måte. Alle ansatte må sikre at dokumenter, kontrakter, forretningshemmeligheter og intern informasjon forblir konfidensielle. Informasjon om selskapet skal ikke utleveres uten at det foreligger en klar grunn eller et klart behov.

Vi verken tolererer, fremmer eller støtter hvitvasking av penger. Vi handler i tråd med lover og god praksis for å forhindre og avdekke hvitvasking, og vi rapporterer alle forekomster av hvitvasking og mistenkelige transaksjoner.

Vi kommuniserer på en ansvarlig måte, og all økonomisk og annen kommunikasjon holder høy kvalitet. Kemppi kommer ikke til å kommentere konfidensielle forretningstransaksjoner, konkurrenters anliggende, kundeforhold, kontrakter eller andre kundetransaksjoner uten samtykke fra kunden.

Vi støtter ikke politiske aktiviteter, politiske partier eller organisasjoner og heller ikke enkeltkandidaters valgkampanjer.

 

Ansatte og ledelse             

Vi forventer følgende av alle Kemppi-ansatte:

 • Les og følg de etiske retningslinjene.
 • Vær åpen om alle handlinger og beslutninger.
 • Ikke bruk stillingen din, bedriftens eiendom eller kontrakter for egen vinning.
 • Si ifra hvis du har mistanke om brudd på de etiske retningslinjene og de interne retningslinjene våre.
 • Når du er på jobb, må du ikke være påvirket av alkohol, inhalasjonsmidler eller narkotika.
 • Spør arbeidslederen din eller et medlem av det globale lederteamet om råd i situasjoner der du ikke er sikker på hva du bør gjøre.
 • Rapporter alle mistenkte eller faktiske brudd på de etiske retningslinjene til din egen arbeidsleder, personaladministrasjonen, den interne revisjonen, finansdirektøren eller via varslingskanalen: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

Alle Kemppi-arbeidsledere forventes å handle i tråd med alt det ovennevnte. Gjør følgende i tillegg:

 • Gå foran som et godt eksempel.
 • Skap en god atmosfære der teammedlemmene tør å gi uttrykk for bekymringene sine.
 • Diskuter de etiske retningslinjene med teamet, spesielt avsnittene som er relevante for det daglige arbeidet.
 • Lytt nøye, og prøv å svare på eller finn svar på spørsmål og bekymringer knyttet til de etiske retningslinjene. Be om hjelp hvis du trenger det.
 • Arbeidslederen har ansvar for å ta opp atferd som er i strid med de etiske retningslinjene.
 • Rapporter alle mistenkte eller faktiske brudd på de etiske retningslinjene til den interne revisjonen, finansdirektøren eller via varslingskanalen: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

 

Overholdelse av de etiske retningslinjene

Kemppis globale lederteam og arbeidslederne våre har ansvaret for å implementere og kommunisere de etiske retningslinjene. Hver ansatt er personlig ansvarlig for å implementere de etiske retningslinjene i sitt daglige arbeid. Det globale lederteamet og arbeidslederne er ansvarlige for å overholde de etiske retningslinjene i det daglige arbeidet og i overvåkingen av arbeidet.

Vi oppfordrer de ansatte til å kontakte arbeidsledere eller medlemmer av det globale lederteamet i tvilstilfeller.  

Alle mistenkte eller faktiske brudd på de etiske retningslinjene skal rapporteres til arbeidslederen din, den interne revisjonen, finansdirektøren eller anonymt via varslingskanalen.

Det kan iverksettes disiplinære tiltak ved brudd på de etiske retningslinjene eller manglende rapportering av brudd. Rapportering i god tro kommer ikke til å medføre ugunstige konsekvenser for den som rapporterer. Alle rapporter om brudd på de etiske retningslinjene som gjøres i god tro, blir behandlet nøye og uavhengig. Rapporter om brudd behandles strengt konfidensielt, samtidig som vi beskytter den som rapporterer.

De etiske retningslinjene er godkjent av styret i Kemppi Oy og oppdateres ved behov.

Varsling

Kemppi følger høye etiske standarder. Vi bruker varslingstjenesten for å fremme høy forretningsetikk og opprettholde våre kunders og interessenters tillit til vår virksomhet.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner