Privacybeleid voor externe belanghebbenden

Hoe we uw persoonsgegevens verwerken

Privacykennisgeving - Externe belanghebbenden

Het doel van deze kennisgeving is u te informeren over hoe Kemppi Group Oy, Kemppi Oy en dochterondernemingen van Kemppi Oy (zoals Kemppi Sverige Ab, Weldindustry AS, Trafimet Group SpA), inclusief hun dochterondernemingen (hierna "Kemppi", "we", "ons") persoonsgegevens verwerken van onze externe belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, marketingleads, deelnemers aan evenementen, mediacontacten, enzovoort.

De rol van verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens wordt bekleed door een of meerdere bedrijven binnen Kemppi, afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Meer informatie over deze bedrijven, inclusief hun contactgegevens, kunt u vinden via deze koppelingen

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens en/of deze kennisgeving, kunt u contact opnemen met Kemppi Group Oy, Kempinkatu 1, 15810 Lahti, Finland, tel. +358389911, [email protected]. Dit is het aanbevolen contactpunt, ongeacht het Kemppi-bedrijf waarmee u zaken doet.

In deze privacykennisgeving worden de volgende onderwerpen besproken:

 1. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
 2. Welk type gegevens wordt van u verzameld?
 3. Waar verzamelen we uw persoonsgegevens?
 4. Met wie delen we uw gegevens, en mogen uw gegevens worden overgedragen naar buiten de EU of EER?
 5. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoe lang verwerken we de gegevens?
 6. Uw rechten

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming, de uitvoering van een bestaande overeenkomst, voor het aangaan van een overeenkomst op uw verzoek, voor legitieme belangen, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Legitieme belangen dienen als rechtsgrond in de volgende gevallen:

 • Uitwisseling van uw contactgegevens met onze partners, zoals dealers, distributeurs en servicewerkplaatsen, in verband met vragen van u over de diensten die door hen worden geleverd
 • Verzameling van contactgegevens uit openbare registers en andere openbaar beschikbare bronnen door vertegenwoordigers of partners van Kemppi tijdens zakelijke interacties
 • Gebruiksgegevens van toepassingen die zijn geleverd door Kemppi

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheren en ontwikkelen van de relatie tussen Kemppi en u
 • Marketing- en communicatieactiviteiten
 • Registraties en regelingen voor evenementen en bijeenkomsten (bijvoorbeeld productlanceringen, training)
 • Afhandeling van offertes, bestellingen en facturen
 • Klantenservice
 • Beheer van door Kemppi geleverde toepassingen (bijvoorbeeld beveiliging, capaciteit, toegangsrechten)

We profileren u op basis van uw relatie met ons (bijvoorbeeld dealer, leverancier, consument), de informatie over uw interesses die is verkregen via cookies en op basis van de registraties die u hebt uitgevoerd op onze systemen, zoals garantieregistratie of gebruikersaccountregistratie. De informatie die is verkregen uit profilering wordt gebruikt voor gerichte communicatie en kan worden gebruikt in geautomatiseerde marketingactiviteiten.

Welk type gegevens wordt van u verzameld?

Voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw contactgegevens
 • Het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en uw functie en rol binnen dat bedrijf
 • Classificatie van uw relatie met Kemppi (bijvoorbeeld lead, klant, leverancier, opdrachtaannemer, mediacontact)
 • Toestemming voor en/of verbod op direct marketing
 • Geschiedenis van deelname aan evenementen en bijeenkomsten (bijvoorbeeld productlanceringen, training) georganiseerd door Kemppi
 • Mogelijke interessegebieden met betrekking tot het aanbod van Kemppi
 • Inloggegevens en mogelijk gegevens over het gebruik van door Kemppi geleverde toepassingen
 • Geschiedenis van offertes, bestellingen en facturen
 • Garantie-, product- en serviceregistraties
 • Foto's en video's gemaakt tijdens evenementen van Kemppi
 • Dieetbeperkingen en speciale behoeften in verband met de organisatie van een specifiek evenement of specifieke bijeenkomst
 • Uw antwoorden op onze klantonderzoeken, de feedback die u geeft en de vragen en serviceverzoeken die u instuurt
 • Uw activiteiten op websites van Kemppi, met inbegrip van bezochte pagina's, tijd doorgebracht op de pagina's, onvoltooide bestellingen in de webshop, enzovoort

Waar verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren

 • Door u verstrekt via verschillende methoden
 • Door andere contactpersonen in uw bedrijf verstrekt
 • Verstrekt door partners van Kemppi, zoals dealers, distributeurs en servicewerkplaatsen
 • Automatisch door middel van cookies wanneer u webpagina's van Kemppi bezoekt, in overeenstemming met uw cookievoorkeuren
 • Verzameld uit openbare registers en andere openbaar beschikbare bronnen door vertegenwoordigers of partners van Kemppi tijdens zakelijke interacties
 • Gebaseerd op uw gebruik van toepassingen geleverd door Kemppi

Met wie delen we uw gegevens, en mogen uw gegevens worden overgedragen naar buiten de EU of EER?

Uw persoonsgegevens kunnen door Kemppi-bedrijven met elkaar worden gedeeld voor gebruik voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacykennisgeving, indien dit nodig is vanwege de taakverdeling binnen Kemppi.

Indien u behoefte hebt aan diensten die worden geleverd door partners van Kemppi, zoals dealers, distributeurs of servicewerkplaatsen, kunnen we uw contactgegevens delen met een of meer partners die uw behoefte zouden kunnen vervullen.

De verwerking van persoonsgegevens wordt deels uitbesteed aan dienstverleners. Deze uitbesteding varieert van het inkopen van servercapaciteit tot het gebruik van diensten waarbij de dienstverlener uw persoonsgegevens daadwerkelijk moet inzien. Elke dienstverlener mag persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de levering van de betreffende dienst.

Afhankelijk van uw cookie-instellingen voor onze websites, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden die worden vermeld op het cookietoestemmingsformulier.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoe lang verwerken we de gegevens?

Er worden passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen gehanteerd om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verwijdering of enige andere vorm van verwerking. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt in overeenstemming met de functie en taken van de gegevensverwerker.

We gebruiken daarnaast contractuele middelen om uw gegevens te beschermen wanneer deze tussen bedrijven worden gedeeld. Voor bedrijven van Kemppi buiten het gebied van de EU/EER gelden de modelcontractbepalingen van de EU. Indien de partner/dienstverlener zich buiten de EU/EER bevindt, delen we uw gegevens uitsluitend indien het land van de partner/dienstverlener door de EU-commissie is erkend als land met een adequaat niveau van gegevensbescherming, of indien we een overeenkomst gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU hebben gesloten met de betreffende partner/dienstverlener. Ook met partijen binnen het gebied van de EU/EER sluiten we zo nodig gegevensverwerkingsovereenkomsten.

In deze privacykennisgeving hebben we verschillende doeleinden vermeld waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. De tijdlijn voor de verwerking van uw gegevens kan variëren van zeer kort tot meerdere jaren, afhankelijk van het doel. Dieetbeperkingen en speciale behoeften in verband met de organisatie van evenementen en bijeenkomsten worden bijvoorbeeld slechts bewaard tot het einde van het betreffende evenement. Persoonsgegevens die op facturen worden vermeld, worden daarentegen meerdere jaren bewaard in verband met boekhoudkundige voorschriften. We beoordelen regelmatig of bestaande persoonsgegevens nog moeten worden bewaard en verwijderen de gegevens die niet langer vereist zijn voor de doeleinden die in deze privacykennisgeving worden vermeld.

Uw rechten

Indien u meer informatie wilt ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid heeft tot doel hieraan te voldoen.

Recht van toegang

U hebt het recht om te weten of we al dan niet persoonsgegevens verwerken die op u betrekking hebben. Als we dat doen, hebt u het recht om een kopie van deze gegevens te verkrijgen.

Recht op rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking

Indien de persoonsgegevens die we verwerken onjuist zijn, kunt u ons verzoeken deze gegevens die op u betrekking hebben te corrigeren.

U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens die op u betrekking hebben te wissen. We wissen uw persoonsgegevens echter niet indien de verwerking ervan nog steeds noodzakelijk is voor het instellen of uitoefenen, of verweer tegen juridische vorderingen, of indien er andere zwaarwegende legitieme redenen zijn om de verwerking voort te zetten.

Let op: indien u toestemming hebt gegeven voor foto's en video's en deze zijn gedeeld, bijvoorbeeld op sociale media, kunnen ze uitsluitend worden gewist van kanalen die worden beheerd door Kemppi.

Indien de gegevens die we verwerken naar uw oordeel onjuist zijn of de verwerking ervan volgens u onrechtmatig is, of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. In dergelijke gevallen mogen we uw gegevens uitsluitend verwerken met uw toestemming of indien we de gegevens nodig hebben voor het instellen of uitoefenen van, of verweer tegen juridische vorderingen.

Indien we de gegevens corrigeren of wissen, of de verwerking ervan beperken op grond van uw verzoek, zijn we verplicht alle partijen aan wie we uw gegevens eerder hebben bekendgemaakt op de hoogte te stellen van de rectificatie, verwijdering of beperking, voor zover dit haalbaar is.

Recht op intrekking van toestemming

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

U hebt recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Hierna mogen we niet doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve om legitieme redenen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking noodzakelijk is voor het instellen of uitoefenen van, of verweer tegen juridische vordering.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens in strijd is met de verordening gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt uw klacht indienen in de EU-lidstaat waar u woont, waar u werkt, of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

 

Deze privacykennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 22 juli 2022.

Sluiten

Technische specificaties