Kemppi

Juridische mededeling

Gebruiksvoorwaarden voor de webpagina's van Kemppi

Iedereen die de webpagina's van Kemppi opent en gebruikt, belooft zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden. In deze gebruiksvoorwaarden betekent 'Kemppi' alle bedrijven die deel uitmaken van Kemppi Group en zijn partnerbedrijven. Het gebruik van de webpagina's is alleen toegestaan als u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

© Copyright Kemppi Oy 2017. Alle rechten voor de inhoud van deze webpagina's voorbehouden.

Het auteursrecht op de inhoud van deze webpagina's (hierna 'pagina's'), waaronder de tekst, foto's, video's, documenten en hun indeling op de pagina's, berust bij Kemppi. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden. Het kopiëren, overdragen, distribueren of opslaan van de inhoud van deze pagina's of een gedeelte daarvan is, in welke vorm dan ook, verboden zonder vooraf door Kemppi schriftelijk verleende toestemming, met uitzondering van de punten die in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet.

De webpagina's van Kemppi mogen worden weergegeven en bestudeerd op een computer (of een overeenkomend apparaat) en gebruikers mogen gedeelten daarvan voor hun eigen, persoonlijke gebruik afdrukken. Distributie van de inhoud van de pagina's, zelfs gedeeltelijk, is verboden, mits Kemppi hiervoor afzonderlijk schriftelijke of functionele toestemming heeft verleend. Er kunnen afzonderlijke gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op losse documenten die onderdeel zijn van de webpagina's van Kemppi. In dat geval kunnen speciale voorwaarden als deze gelden voor deze documenten.

Het gebruik van de pagina's en de informatie hierin is toegestaan voor privédoeleinden die niet commercieel van aard zijn. Het gebruik in openbare berichten of persberichten en andere documenten die zijn bedoeld voor openbaar gebruik is toegestaan, zolang de bron van de informatie wordt vermeld wanneer de inhoud wordt gebruikt.

De webpagina's van Kemppi en hun inhoud zijn een service die wordt verleend voor de gebruikers van de pagina's van Kemppi. De webpagina's van Kemppi worden 'in hun huidige staat' gepubliceerd. Hoewel Kemppi streeft naar het leveren van nauwkeurige en tijdige informatie, kan deze onbedoelde technische en feitelijke fouten of typografische fouten bevatten. Kemppi biedt geen garantie dat de pagina's zonder onderbrekingen of fouten kunnen worden gebruikt. Als u fouten opmerkt, verzoeken we u dit aan Kemppi te melden via het adres [email protected]. Kemppi behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in de pagina's of om de toegang hiertoe te beperken.

IN GEEN GEVAL IS KEMPPI AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF BIJZONDERE SCHADE OF SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN ONGEVAL OF VERLIES AAN INKOMSTEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF EEN STORING IN HET GEBRUIK VAN DE PAGINA'S, ZELFS ALS KEMPPI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN HET RISICO OP DERGELIJKE SCHADE.

KEMPPI BIEDT GEEN UITDRUKKELIJKE OF INDIRECTE GARANTIE DAT DE PAGINA'S (WAARONDER DE PAGINA'S VAN DERDE PARTIJEN WAARVOOR OP DEZE PAGINA'S EEN KOPPELING BESTAAT) OF DE SERVER WAAROP DEZE WORDEN GELEVERD GEEN SCHADELIJKE ONDERDELEN BEVAT ZOALS VIRUSSEN, ANDERE VERGELIJKBARE SCHADELIJKE PROGRAMMA'S OF ANDERE VERGELIJKBARE FOUTEN.

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KEMPPI IS IN OVEREENSTEMMING MET DE VERPLICHTINGEN IN DE FINSE WET.

De webpagina's van Kemppi kunnen koppelingen bevatten naar pagina's die eigendom zijn van of die worden onderhouden door derde partijen. Voordat u naar dergelijke pagina's gaat en deze gebruikt, moet u zich op de hoogte stellen van de eventuele gebruiksvoorwaarden en hiermee akkoord gaan. Als u naar gekoppelde pagina's gaat, moet u tevens aanvaarden dat deze pagina's niet onder controle staan van Kemppi en dat Kemppi niet over mogelijkheden beschikt om de inhoud of het materiaal dat wordt gemaakt of gepubliceerd, te beïnvloeden. Kemppi draagt geen verantwoordelijkheid voor het materiaal van de pagina's van een derde partij. Noch betekent het opnemen van een koppeling naar een derde partij buiten Kemppi op de pagina's van Kemppi dat Kemppi de betreffende pagina's of de producten of services die hierin worden genoemd, op enigerlei wijze ondersteunt, adverteert of promoot.

Door het verzenden van materiaal naar de server van Kemppi, bijvoorbeeld via e-mail of via de webpagina's van Kemppi, aanvaardt en bevestigt u het volgende:

  • het materiaal dat u verzendt is niet illegaal of anderszins ongeschikt voor publicatie;
  • voor het verzenden heeft u redelijke voorzorgsmaatregelen genomen voor het vinden en verwijderen van eventuele virussen, andere infecties of schadelijke eigenschappen die het materiaal kan bevatten;
  • het materiaal is uw eigendom of u beschikt over onbeperkte rechten om dit aan Kemppi te geven en Kemppi mag het materiaal kosteloos publiceren en/of het materiaal of een deel hiervan opnemen in zijn eigen producten, zonder het risico van enige aansprakelijkheid of betaling;
  • u stelt Kemppi geen eisen die zijn gebaseerd op het materiaal dat u verzendt en u verplicht zich de kosten aan Kemppi te vergoeden die kunnen voortkomen uit acties die een derde partij kan ondernemen als resultaat van het materiaal dat u hebt verzonden. 
  • Kemppi controleert de inhoud van materiaal dat door gebruikers naar zijn pagina's wordt verzonden niet en is hiervoor niet verantwoordelijk. 
  • Kemppi kan naar eigen goeddunken regelmatig materiaal dat door gebruikers is verzonden van zijn pagina's verwijderen. 
  • 'Kemppi’ en de namen van producten die het bedrijf fabriceert, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Kemppi Oy. Overige namen die worden genoemd, kunnen het beschermde handelsmerk zijn van hun houders. Toegang tot onze pagina's kan op geen enkele wijze, indirect of anderszins, worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of andere gebruiksrechten voor een handelsmerk dat op de pagina's wordt weergegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemppi of de derde partij.

Copyright © Kemppi Oy 2016. Alle rechten voorbehouden.

Sluiten

Technische specificaties