Gedragscode

In de gedragscode van Kemppi worden de belangrijkste principes beschreven volgens welke we allemaal overal moeten handelen, als personen en als bedrijf.

Bericht van onze directie

Door verantwoordelijk te handelen, zorgen we ervoor dat we een vertrouwde partner zijn voor onze klanten en partners. We bouwen elke dag vertrouwen op door te handelen in overeenstemming met onze principes. Elke medewerker van Kemppi speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een goede bedrijfscultuur.

Onze activiteiten en beslissingen worden geleid door de waarden van Kemppi: mensen, moed, integriteit en succes, alsmede deze Gedragscode. Elke medewerker van Kemppi moet de Gedragscode kennen, ongeacht hun functie of positie binnen het bedrijf, en moet ook dienovereenkomstig handelen. We houden ons aan de wet en we zijn eerlijk en respectvol. We tolereren absoluut geen corruptie en zijn gevoelig voor elk wangedrag.

We hebben de leveranciers en partners van Kemppi gecommitteerd aan de Gedragscode voor leveranciers en zorgen ervoor dat zij handelen in overeenstemming zijn met onze Gedragscode. De Gedragscode voor leveranciers maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Kemppi.

 

Gedragscode

Inleiding

In de gedragscode van Kemppi worden de belangrijkste principes beschreven volgens welke we allemaal overal moeten handelen, als personen en als bedrijf. De gedragscode geeft richting aan onze activiteiten in de praktijk en bevat alle principes waaraan elke medewerker van Kemppi in de hele organisatie zich moet houden. Het definieert ook hoe we omgaan met onze zakelijke relaties met klanten, zakenpartners, medewerkers en andere belanghebbenden. De code vertelt onze belanghebbenden en de gemeenschappen waarin we actief zijn wie we zijn en hoe we werken.

Iedereen moet ervoor zorgen dat ze begrijpen hoe de Gedragscode van toepassing is op hun werk en dienovereenkomstig handelen. Als u vragen heeft over een van de onderwerpen die in deze Gedragscode worden behandeld, neem dan contact op met uw leidinggevende of een lid van het Global Management Team.

Onze Gedragscode is gebaseerd op onze waarden van mensen, moed, integriteit en succes. De Gedragscode maakt onze waarden een concreet onderdeel van onze dagelijkse activiteiten en besluitvorming.

 

De waarden van Kemppi

De waarden van Kemppi luiden als volgt:

 • Mensen. Wij zijn een technologiebedrijf gedreven door mensen. Een winnend team is het resultaat van samenwerking en er moet altijd plezier in het werk zijn! Een solide set waarden vormt de basis van ons succes.
 • Moed. Om voorop te lopen, moeten we de moed hebben om vragen te stellen bij de huidige werkwijzen en het nieuwe en onbekende uit te proberen. We trekken lering uit het verleden om een betere toekomst te creëren. We hebben de moed om onze mening te geven en uitdagingen aan te gaan die onmogelijk lijken.
 • Integriteit. We handelen altijd integer en komen onze beloften na. Integriteit betekent voor ons verantwoordelijkheid, continuïteit en eerlijkheid naar al onze belanghebbenden. We handelen volgens hoge morele standaarden en de principes van duurzaamheid.
 • Succes. Uitdagende doelen en de wil om te leveren motiveren ons om goed te presteren. We doen er alles aan om onze klanten te helpen slagen. De wens om te slagen en te groeien inspireert ons om nog betere resultaten te behalen.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in onze activiteiten. We hanteren de ISO9001-norm, die onze activiteiten stuurt. Ethische cultuur en het juiste doen maken deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden. Ethische cultuur en duurzaamheid zijn ook onderscheidende factoren voor ons bedrijf bij het opereren op wereldwijde markten. Door het juiste te doen, versterken we het vertrouwen dat belanghebbenden in ons hebben, bouwen we langdurige partnerschappen op, creëren we waarde voor onze aandeelhouders en blijven we een aantrekkelijke werkgever.

 • We houden ons aan wetten en principes met betrekking tot ethische bedrijfspraktijken. Wij handelen altijd in overeenstemming met de wet- en regelgeving die op ons bedrijf van toepassing is. Naast de toepasselijke wetgeving, voldoen we aan algemeen aanvaarde ethische normen. We verwachten ook van onze zakenpartners en leveranciers dat ze dezelfde ethische normen delen en naleven.
 • Wij respecteren de bescherming van de privacy. We respecteren de privacy en de bescherming van persoonsgegevens, of het nu gaat om de persoonsgegevens van werknemers, zakenpartners, sollicitanten of klanten. We verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens uitsluitend voor de toegestane doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De implementatie van gegevensbescherming bij Kemppi is de verantwoordelijkheid van iedereen die voor Kemppi werkt.
 • We tolereren geen discriminatie of intimidatie en behandelen mensen met respect. We handhaven een werkomgeving waar mensen worden gewaardeerd en met respect worden behandeld. We stellen werknemers en sollicitanten niet bloot aan discriminatie of oneerlijke behandeling als het gaan om aanstelling, training, werving, promotie, lonen en vergoedingen of andere aspecten van de tewerkstelling. We tolereren absoluut geen seksuele intimidatie, pesten en andere grensoverschrijdend gedrag. We maken geen gebruik van kinder- of dwangarbeid en ondersteunen dit ook niet.
 • We streven ernaar om onze werknemers een werkomgeving te bieden die vrij is van intimidatie en ander aanstootgevend of respectloos gedrag. Intimidatie is elke ongewenste verbale, visuele, fysieke of andere activiteit waarmee een intimiderende, aanstootgevende of vijandige werkomgeving wordt gecreëerd.
 • Wij maken ons sterk voor veiligheid en welzijn op het werk. We brengen de veiligheid van onze medewerkers nooit in gevaar. We zorgen ervoor dat onze medewerkers een veilige werkomgeving hebben die bijdraagt aan hun welzijn. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het bevorderen van veiligheid en welzijn op de werkplek. Dit kan het beste worden bereikt door algemene richtlijnen te volgen en veiligheidsincidenten onmiddellijk te melden. Naast fysieke veiligheid streven we naar het bevorderen van het mentale welzijn en de gezondheid van onze medewerkers.
 • Wij waarderen diversiteit. Diversiteit bestaat in onze optiek uit de individuele kenmerken van elke persoon: persoonlijkheid, levensstijl, werkervaring, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit, vaardigheden en andere kenmerken. We streven ernaar diversiteit te bevorderen bij de werving en bij het ontwikkelen en betrekken van onze medewerkers op alle niveaus van de organisatie. We streven naar een inclusieve werkomgeving waar individuele kwaliteiten als sterke punten worden gewaardeerd.
 • Wij respecteren de vrijheid van vereniging van onze medewerkers. We respecteren het recht van onze medewerkers om lid te zijn van en deel te nemen aan verenigingen in overeenstemming met de bestaande wetgeving.

 

Verantwoorde besluitvorming

Management en medewerkers moeten verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die ze maken. Persoonlijke belangen mogen nooit prevaleren boven Kemppi. Ons succes hangt af van onze reputatie en het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om hiervoor te zorgen. Door op een transparante, open en respectvolle manier te handelen, zorgen we ervoor dat we de toonaangevende ontwerper op het gebied van booglassen blijven en ons volledige aanbod van geavanceerde producten, digitale oplossingen en diensten leveren aan professionals, van industriële lasbedrijven tot individuele aannemers, en dat onze aanpak wordt gewaardeerd door partners, investeerders en medewerkers.

Wij betalen geen steekpenningen en nemen die ook niet aan. De geschenken en gastvrijheid die we geven en ontvangen, ondersteunen altijd een duidelijk zakelijk doel. De waarde van geschenken is redelijk en passend bij de aard van de zakelijke relatie. Werknemers mogen geen geschenken of andere voordelen geven of ontvangen die van invloed kunnen zijn op zakelijke beslissingen of die een aanzienlijke persoonlijke of financiële waarde hebben. 

We vermijden belangenverstrengeling en alle beslissingen en transacties moeten in het beste belang van het bedrijf worden genomen. Beslissingen mogen niet gebaseerd zijn op persoonlijke belangen. We behandelen vrienden en familie als elke andere zakenpartner en onze persoonlijke relaties mogen onze beslissingen niet beïnvloeden. We moeten belangenverstrengeling identificeren en vermijden en geen beslissingen nemen die een belangenverstrengeling inhouden of kunnen inhouden. We melden alle omstandigheden die als belangenverstrengeling kunnen worden ervaren onmiddellijk aan de leidinggevende en lossen de kwestie op in het belang van het bedrijf.

Kemppi tolereert absoluut geen corruptie. Het bedrijf leeft alle relevante anticorruptiewetten na in alle rechtsgebieden waarin het actief is.

We zetten ons in voor eerlijke concurrentie, wat betekent dat we eerlijk, redelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving concurreren. Al onze medewerkers moeten de wet naleven, inclusief wet- en regelgeving op het gebied van mededinging en interne richtlijnen. We respecteren intellectueel eigendom en vertrouwelijke informatie.

 

Verantwoordelijkheid jegens aandeelhouders

Een verantwoorde aanpak beschermt de aandeelhouderswaarde. Elke medewerker van Kemppi is verantwoordelijk voor het respecteren van de informatie, intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsmiddelen om een betrouwbaar investeringsdoel te blijven.

We beschermen de bedrijfsmiddelen tegen diefstal, misbruik, verlies en schade. Onder bedrijfsmiddelen verstaan we fysieke middelen zoals apparatuur, machines, gebouwen, grondstoffen, componenten, afgewerkte producten, voertuigen en andere bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen omvatten ook immateriële activa zoals vertrouwelijke informatie, intellectuele eigendomsrechten (octrooien en handelsmerken) en informatiesystemen. We passen dezelfde praktijken ook toe op informatie die aan ons wordt bekendgemaakt door onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Alle werknemers moeten de vertrouwelijkheid van documenten, contracten, bedrijfsgeheimen en interne informatie waarborgen. Informatie over het bedrijf mag niet openbaar worden gemaakt zonder duidelijke reden of noodzaak.

Geld witwassen wordt door ons niet goedgekeurd, gepromoot of ondersteund. We houden ons aan wetten en aanbevolen procedures om het witwassen van geld te voorkomen en op te sporen en om alle witwasincidenten en verdachte transacties te melden.

We communiceren verantwoord en onze (financiële) communicatie is van hoge kwaliteit. Kemppi zal zonder toestemming van de klant geen commentaar geven op vertrouwelijke zakelijke transacties, aangelegenheden van concurrenten, klantrelaties, contracten of andere klanttransacties.

We ondersteunen geen politieke activiteiten, politieke partijen of organisaties, inclusief de verkiezingscampagnes van individuele kandidaten.

 

Werknemers en management             

Van elke Kemppi-medewerker wordt het volgende verwacht:

 • Lees en volg de Gedragscode.
 • Wees transparant in uw handelen en besluitvorming.
 • Gebruik uw functie, bedrijfseigendommen of contracten niet voor uw eigen voordeel.
 • Maak uw zorgen over schendingen van de Gedragscode en interne richtlijnen kenbaar.
 • Tijdens het werk mag u geen alcohol, inhaleermiddelen of drugs gebruiken of onder invloed hiervan zijn.
 • Vraag uw leidinggevende of een lid van het Global Management Team om advies in situaties waarin u niet zeker weet hoe u moet handelen.
 • Meld vermoedelijke of daadwerkelijke schendingen van de Gedragscode aan uw eigen leidinggevende, Human Recources, de interne auditor, CFO of via het klokkenluiderskanaal: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

Van alle leidinggevende bij Kemppi wordt verwacht dat zij aan al het bovenstaande voldoen. Doe daarnaast het volgende:

 • Geef het goede voorbeeld.
 • Bevorder een goede sfeer waarin teamleden hun zorgen durven uiten.
 • Bespreek de Gedragscode met uw team, in het bijzonder de paragrafen die relevant zijn voor het dagelijkse werk.
 • Luister aandachtig, probeer vragen en zorgen over de Gedragscode te beantwoorden of antwoorden te vinden. Vraag om hulp als u dat nodig hebt.
 • De leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid om gedrag aan te pakken dat in strijd is met de Gedragscode
 • Meld vermoedelijke of daadwerkelijke schendingen van de Gedragscode aan de interne auditor, CFO of via het klokkenluiderskanaal: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

 

Naleving van de Gedragscode

Het Global Management Team en de leidinggevenden van Kemppi zijn verantwoordelijk voor het implementeren en communiceren van de Gedragscode. Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor het implementeren van de Gedragscode in zijn of haar dagelijkse werk. Het Global Management Team en de leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het naleven van de Gedragscode in het dagelijkse werk en bij het toezicht daarop.

We adviseren werknemers om in geval van twijfel contact op te nemen met leidinggevenden of leden van het Global Management Team.  

Elke vermoedelijke of daadwerkelijke schending van de Gedragscode moet worden gemeld aan uw leidinggevende, de interne auditor, CFO of anoniem via het klokkenluiderskanaal:

Bij overtredingen van de Gedragscode of het niet melden van een overtreding kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen. Een melding te goeder trouw heeft geen nadelige gevolgen voor de melder. Alle meldingen van schendingen van de Gedragscode die te goeder trouw worden gedaan, worden zorgvuldig en onafhankelijk verwerkt. Meldingen van overtredingen worden strikt vertrouwelijk behandeld, terwijl de melder wordt beschermd.

De Gedragscode is goedgekeurd door de raad van bestuur van Kemppi Oy en zal indien nodig worden bijgewerkt.

Klokkenluiden

Kemppi volgt strenge ethische normen. We gebruiken de klokkenluidersdienst om hoogstaande bedrijfsethiek te bevorderen en het vertrouwen dat onze klanten en belanghebbenden in ons bedrijf stellen, te behouden.

Sluiten

Technische specificaties